Contact

Gebruikersovereenkomst

U bent hier


 

1.     DEFINITIES

Tenzij er vanuit de context een andere betekenis wordt bedoeld, hebben de volgende uitdrukkingen of woorden in deze gebruikersovereenkomst de volgende betekenis, of ze nu in het enkelvoud of het meervoud staan:

"Klant": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wenst gebruik te maken van de vertaal- of herleesdiensten van een vertaler.

"Vertaler": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die vertaal- of herleesdiensten wil leveren.

"Contract": de directe contractuele relatie die via de site tussen de vertaler en de klant wordt afgesloten.

"Vertaalde inhoud": de inhoud die het resultaat is van de vertaal- of herleesdienst, wat de taal, het uitzicht of het onderwerp ook is.

"Gebruikersaccount": het account dat elke vertaler en elke klant moet aanmaken alvorens ze de site kunnen gebruiken.

"Profiel/Gebruikersaccount": het geheel aan informatie verbonden aan een vertaler of een klant dat op de site beschikbaar is.

"Site/Platform": de internetsite van BEELINGWA dat via het adres www.beelingwa.com bereikbaar is.

 

2. ACCEPTEREN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1       Door een gebruikersaccount aan te maken accepteert de natuurlijke persoon die zich inschrijft voor een van de diensten van BEELINGWA deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.
Als een natuurlijk persoon een gebruikersaccount aanmaakt als rechtspersoon moet hij of zij er de wettelijke vertegenwoordiger van zijn of er de uitdrukkelijke toestemming voor hebben gekregen. De rechtspersoon in wiens naam een gebruikersaccount werd aangemaakt accepteert ook deze algemene voorwaarden. De natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven zal in de mate van het mogelijke instaan voor de rechtspersoon.

2.2       BEELINGWA heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen zonder aankondiging. Deze aanpassingen gaan enkel van kracht als de nieuwe versie van de algemene voorwaarden online worden gezet. Door de diensten van BEELINGWA te gebruiken nadat de algemene voorwaarden werden aangepast gaat u automatisch akkoord met de aanpassingen.

 

3.         DIENSTBESCHRIJVING

3.1       BEELINGWA is een platform dat klanten en verleners van taalkundige diensten (vertalen en herlezen) met elkaar in contact brengt.
BEELINGWA laat vertalers toe:

 1. aanbiedingen van klanten te ontvangen;
 2. voor aanbiedingen die hen interesseren te solliciteren;
 3. te kunnen genieten van een grotere zichtbaarheid op het internet.

 

4.         GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

4.1       GEBRUIKERSACCOUNT AANMAKEN

Elke vertaler die wil solliciteren voor de aanbiedingen op het platform van BEELINGWA moet verplicht een "gebruikersaccount" aanmaken.
Onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid moet elke vertaler verplicht:
(i) ofwel een meerderjarig natuurlijk persoon zijn volgens zijn nationale wetgeving;
(ii) ofwel een rechtspersoon zijn.

Elke vertaler die de site contacteert of er zich op aanmeldt, wordt verondersteld een contract te kunnen afsluiten volgens zijn of haar nationale wetgeving. Als hij of zij daar niet of niet meer toe in staat is, moet hij of zij – onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid – BEELINGWA onmiddellijk daarvan op de hoogte brengen. Tot dan wordt de persoon in staat geacht een contract te kunnen afsluiten.

Op het moment van zijn of haar inschrijving verbindt de vertaler zich tot het leveren van exacte, authentieke en volledige informatie. Het gebruik van een pseudoniem of een andere naam die niet overeenkomt met de gegevens van de burgerlijke stand en/of juridische gegevens of elke andere naam die de ware identiteit zou kunnen verbergen is streng verboden. Bovendien verbinden de vertalers zich ertoe om geen gebruikersaccount aan te maken voor derden of om derden geen gebruik te laten maken van hun account. Elke vertaler is en blijft verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn of haar wachtwoord. De vertaler moet BEELINGWA onmiddellijk verwittigen als hij of zij vermoedt dat zijn of haar account frauduleus gebruikt is.

Het niet respecteren van een van de bepalingen in dit artikel kan leiden tot het verwijderen van het gebruikersaccount en gebruikersprofiel van de vertaler.

 

4.2. GOEDKEURING VAN HET GEBRUIKERSACCOUNT

Na het aanmaken en bewerken van zijn of haar gebruikersaccount aanvaardt de vertaler om vaardigheidstests te ondergaan om zijn expertise in het vertalen of herlezen te evalueren, waarna hij kan solliciteren voor aanbiedingen van klanten. De vertaler verbindt zich ertoe de vaardigheidstest zonder externe hulp, ongeacht de aard, af te leggen. Na de test geeft BEELINGWA een beoordeling tussen 0 en 5. Als de vertaler een lagere beoordeling dan 3 krijgt, wordt zijn account niet gevalideerd en kan de vertaler geen gebruik maken van de diensten die door BEELINGWA worden aangeboden.

De vertaler is er zich van bewust dat, gezien het grote aantal ontvangen kandidaturen, de analyse en de verbetering van zijn of haar vaardigheidstest meerdere weken kan duren. Dit evaluatieproces wordt uitvoerig beschreven op de pagina "Vertaler" van deze website.

 

4.3       GEDRAGSCODES

De volgende handelingen zijn streng verboden op het platform van BEELINGWA:

• teksten vertalen of herlezen waarvan de inhoud ingaat tegen de goede zeden of tegen de wet, of geweld, haat of racisme rechtvaardigen;

• teksten vertalen of herlezen die de universele en individuele rechten van een natuurlijk persoon of rechtspersoon kunnen schaden;

• lasterende of beledigende opvattingen maken over een natuurlijk persoon of rechtspersoon, zowel levend als overleden.

BEELINGWA heeft het recht om zonder aankondiging of officiële kennisgeving alle inhoud op de website die een inbreuk op deze algemene voorwaarden of een schending van de openbare orde of goede zeden (kunnen) zijn te verwijderen. De vertaler aanvaardt een dergelijke verwijdering zonder enig voorbehoud en vraagt om geen enkele vergoeding.

 

4.4       UITVOERINGSTERMIJNEN

De uitvoeringstermijn voor de te vertalen inhoud wordt automatisch berekend in functie van het aantal te vertalen woorden. Alvorens zich aan te bieden is de vertaler verplicht na te gaan of hij of zij beschikbaar is en of hij of zij in staat is zijn of haar vertaling binnen de toegestane termijn aan de klant te bezorgen: de kwaliteit van de brontekst, het aantal woorden, de instructies en elk element dat een invloed kan hebben op de tijd die nodig is om de taak uit te voeren, nakijken. Elke vertraging bij het leveren van de vertaalde inhoud kan leiden tot een vermindering van de betaling aan de vertaler.

 

4.5       GOEDKEURING VAN DE VERTAALDE/HERLEZEN INHOUD

4.5.1     BEELINGWA onderwerpt zijn vertalers aan strenge vaardigheidstests en selecteert enkel de beste. Het slagen voor deze test en de beoordelingen van vertalers door klanten garanderen de juiste werking van de site en tonen aan dat de aangeboden diensten van hoge kwaliteit zijn. Daarom biedt BEELINGWA klanten de mogelijkheid om de vertaalde inhoud goed te keuren of af te wijzen. De vertaler moet deze keuze onherroepelijk respecteren.

4.5.2     De klant beschikt over een termijn van drie (3) werkdagen na het doorsturen van de vertaalde/herlezen inhoud om het te raadplegen. Binnen deze termijn van drie dagen worden de volgende mogelijkheden aangeboden aan de klant:

 1. Ofwel keurt de klant de vertaalde inhoud goed en geeft hij de vertaler een beoordeling van 0 tot 5;
 2. Ofwel weigert de klant de vertaalde inhoud. De vertaler moet dan kiezen of hij of zij de weigering door de klant aanvaardt en de vertaalde inhoudt herwerkt, of de weigering aanvecht;
 3. Ofwel reageert de klant niet binnen de termijn van drie (3) dagen. In dat geval wordt de vertaalde/herlezen inhoud automatisch en van rechtswege onherroepelijk beschouwd als aanvaard door de klant.

4.5.3     In geval van conflict en blijvende onenigheid tussen de vertaler en de klant kan BEELINGWA – op vraag van de klant of de vertaler – bijstand verlenen, met name door een bemiddeling voor te stellen:

 • Als de bemiddelaar van mening is dat de weigering door de klant gegrond is, wordt de opdracht meteen opnieuw opgestart. De vertaler moet de vertaalde inhoud dan meteen herwerken totdat hij de wensen van de klant volledig vervult (voor zover die overeen komt met de aanvankelijke aanvraag), en dit zonder vergoeding. De kosten die verbonden zijn aan de bemiddeling/herlezing worden gedekt door de vertaler;
 • Als de bemiddelaar van mening is dat de weigering door de klant ongegrond is, wordt de inhoud beschouwd als goedgekeurd, en worden extra kosten overeenkomstig met de bemiddelings-/herleeskosten gefactureerd aan de klant.

In ieder geval erkent en aanvaardt de vertaler dat de bijstand door BEELINGWA bij het bijleggen van geschillen tussen klanten en vertalers een extra dienst is die wordt aangeboden door BEELINGWA, maar in geen enkel geval deze laatste verantwoordelijk stelt in geval van contractmislukking. De vertalers kunnen BEELINGWA niet aanklagen en aanvaarden dit onherroepelijk en zonder enige vergoeding, onder andere in geval van definitieve afwijzing van de vertaalde inhoud.

 

4.6       VERTROUWELIJKHEID

4.6.1     Zowel BEELINGWA als de vertalers en alle anderen die betrokken zijn in een contract zijn verplicht de vertrouwelijkheid omtrent de ontvangen informatie en gegevens van de klant zeer strikt te respecteren. Iedereen verbindt zich tegenover de klant ertoe geen enkele verkregen informatie te verstrekken aan derden. Bij de uitvoering van een contract draagt elke partij de verantwoordelijkheid voor hun eigen strikt respecteren van dit vertrouwelijkheidsprincipe.

4.6.2     Het vertrouwelijkheidsprincipe is essentieel in de relaties met BEELINGWA, of het nu om relaties met klanten, vertalers of een andere partij gaat. Door een account aan te maken op BEELINGWA toont de vertaler aan akkoord te gaan met het feit dat het niet respecteren van dit vertrouwelijkheidsprincipe van rechtswege tot gevolg heeft dat het account van de vertaler verwijderd wordt en een eindafrekening wordt voorbereid.

 

5.         INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN ANDERE RECHTEN

5.1       INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN DE VERTALER 

Alle informatie die door de vertaler wordt voorzien blijft zijn of haar eigendom, of ze nu publiek toegankelijk is op de website of niet. Binnen de limieten van het contractdoel en om een vlot verloop van de gevraagde diensten mogelijk te maken verleent de vertaler BEELINGWA een niet-exclusief, persoonlijk en onoverdraagbaar recht om alle informatie te gebruiken die op deze manier voorzien werd, in het bijzonder zijn of haar naam, voornaam, vennootschapsnaam, handelsnaam, firmanaam, afbeelding, logo, ontwerp, model, formaat, foto's, geluid, muziek en video's, alle andere onderscheidende tekens en alle elementen die beschermd kunnen zijn door een industrieel of intellectueel eigendomsrecht.

5.2       INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN BEELINGWA

BEELINGWA is de enige eigenaar van de site en alle elementen op de site, zoals merken, logo's, teksten, stijlen, grafische elementen, foto's, video's, informatie, applicaties, software, bestanden, databanken en andere elementen waarop hij zijn rechten, met name zijn eigendomsrecht, behoudt. Geen enkele bepaling in de algemene voorwaarden of op de site, ook niet stilzwijgend of impliciet, kan worden geïnterpreteerd als een afstand of overdracht, enkel als een eenvoudig persoonlijk en onoverdraagbaar gebruiksrecht van de site of een of meerdere van zijn elementen. BEELINGWA is de enige eigenaar van alle kennis die hij heeft opgedaan tijdens het uitvoeren van een contract of het beheer van zijn website.

 

6.         FINANCIËLE VOORWAARDEN

6.1       FACTURATIE EN BETALING

De tarieven staan vast en worden berekend op basis van het aantal te vertalen woorden en het gewenste expertisedomein. Het loon van de vertaler wordt duidelijk aangegeven in de samenvatting van het project. De referentiemunt voor elke transactie met BEELINGWA is de euro (€). Nadat hij of zij zijn of haar bestelling heeft bevestigd en een taalkundige heeft gekozen, wordt de klant gevraagd om het vermelde bedrag te betalen om het contract uit te voeren.

Beelingwa schrijft vervolgens het loon van de vertaler een maand nadat de klant het project goedgekeurd en aanvaard heeft over via het betaalsysteem HiPay.

 

7.         OVERMACHT

BEELINGWA behoudt het recht zijn diensten niet uit te voeren of op te schorten en de werking van de site zonder formaliteiten en zonder aankondiging te onderbreken in geval van overmacht of in onvoorziene gevallen, zoals brand, storm, overstroming, interne stakingen in het bedrijf, elektrische overspanning, elektrische schokken, het vastlopen en aanzienlijk vertragen van informatica- en telecommunicatienetwerken en, meer in het algemeen, elke onvoorzienbare, onvermijdelijke of externe gebeurtenis die de uitvoering van het contract of de goede werking van zijn site kan verhinderen.

 

8.         VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

8.1       VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE VERTALER

8.1.1     De vertaler verbindt zich ertoe deze algemene voorwaarden, de Belgische wetten en voorschriften en de wetten en voorschriften van zijn of haar land van oorsprong te respecteren, indien deze laatste de Belgische niet tegenspreken.

8.1.2     De vertaler verbindt zich ertoe de deadline die werd afgesproken met de klant te respecteren en, in geval van vertraging bij het afleveren van de vertaalde inhoud, aanvaardt onherroepelijk de loonvermindering die eruit kan voortvloeien.

8.1.3     Door zich als vertaler in te schrijven op de website van BEELINGWA, verbindt de vertaler zich onherroepelijk ertoe het contactsysteem dat wordt aangeboden op de site niet te omzeilen – al dan niet opzettelijk – en in het bijzonder geen directe of indirecte contacten te leggen met een of meerdere klanten die in verbinding staan of stonden met BEELINGWA voor een vertaal-/herleesprestatie buiten de site, terwijl deze laatste de klant en de vertaler(s) met elkaar in contact had kunnen brengen.

8.1.4     De vertaler is en blijft de enige verantwoordelijke (i) over de informatie die op zijn gebruikersaccount en –profiel vermeld wordt, ongeacht deze informatie openbaar of privé is, (ii) over documenten en informatie die hij naar andere vertalers, naar klanten of naar BEELINGWA stuurt en, (iii) meer in het algemeen, over elk ander element dat op, vanuit of door de site of door zijn of haar tussenpersoon geüpload of gepubliceerd wordt, of via de site overgedragen, gedeeld of uitgewisseld wordt met andere gebruikers.

8.1.5     De vertaler verbindt zich ertoe de integriteit van de site en BEELINGWA niet te schaden. In dat opzicht verbindt de vertaler zich met name ertoe:

 1. de site niet te gebruiken op een manier die een inbreuk op deze algemene voorwaarden, de wetten en voorschriften van zijn of haar land van oorsprong en/of de Belgische wetten en voorschriften;
 2. de site niet te schaden, te deactiveren, te overbelasten of aan te passen en hier geen poging toe te doen;
 3. geen automatische scripts of andere technologieën te gebruiken om informatie vanuit of via de site te verwijderen of te verzamelen of er interactie mee te hebben;
 4. geen enkel element dat virussen bevat op of via de site te uploaden, te publiceren, over te dragen, te delen, op te slaan, beschikbaar te stellen of te verspreiden, op welke manier en voor welke reden dan ook. Hetzelfde geldt ook voor elke code, elk bestand of elk computerprogramma dat gemaakt is om de werking van de software of de computer- of telecommunicatie-installaties van de site, de gebruikers van de site of derden te verstoren, te vernietigen, aan te passen of te beperken;
 5. geen inhoud op of via de site te uploaden, te publiceren, over te dragen, te delen, op te slaan, beschikbaar te stellen of te verspreiden, op welke manier en voor welke reden dan ook, die een civiel of strafrechtelijk onaanvaardbaar karakter heeft, anderen volledig of gedeeltelijk belet de site te gebruiken of BEELINGWA of zijn gebruikers schade berokkent of op welke manier dan ook aansprakelijk stelt;
 6. geen inhoud op of via de site te versturen, online te zetten, uit te wisselen of te delen waarvoor hij of zij of de gebruikers van de site (waaronder de klanten), van BEELINGWA en/of van zijn bestuurders, vennoten, werknemers, medewerkers of partners, aansprakelijk kunnen worden gesteld ten opzichte van derden.

 

8.2       VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN BEELINGWA

8.2.1     De klant is en blijft de enige verantwoordelijke over de te vertalen inhoud. Meer algemeen is BEELINGWA voor geen enkele inhoud verantwoordelijk die via de site wordt verstuurd en hijzelf niet online heeft gezet, wie of wat er de vorm, taal, zender of ontvanger ook van is. De vertaler is verplicht BEELINGWA onmiddellijk te informeren over alle onwettige inhoud of, meer in het algemeen, over alle inhoud die via zijn site wordt verstuurd die niet overeenstemmen met de ethische regels die in punt 4.2 beschreven staan.

8.2.2     BEELINGWA doet al het mogelijke om de beschikbaarheid van zijn website te verzekeren. Toch erkent de vertaler dat gezien de aard van het internet dat niet altijd gegarandeerd is, evenmin de toegang tot het gebruikersaccount en –profiel van de vertaler. De site en het gebruikersaccount en –profiel van de vertaler kan zo – om technische redenen (herstellingen, onderhoud, updates …) – onderbroken of beperkt worden, zelfs als BEELINGWA de frequentie en duur van deze onderbrekingen of beperkingen probeert te beperken.

8.2.3     BEELINGWA wijst elke verantwoordelijkheid af tegenover de inhoud die via zijn diensten vertaald of herlezen is. Indien nodig draagt BEELINGWA de gegevens van de vertaler die verantwoordelijk is voor de inhoud in kwestie over aan de bevoegde autoriteiten.

8.2.4     BEELINGWA kan over geen enkele directe, indirecte, toevallige, uitzonderlijke, opeenvolgende of exemplarische schade verantwoordelijk worden gesteld, onafhankelijk van hoe hij veroorzaakt werd en in welke mate hij aansprakelijk is, waaronder zonder beperking: winstverlies (direct of indirect), naam- of reputatieverlies, mogelijk gegevensverlies van vertalers, leveringskosten van vervanggoederen of –diensten, of elk ander niet-materieel verlies.

8.2.5     In alle gevallen waarin BEELINGWA, op grond van een Belgische wet of een Belgisch voorschrift, aansprakelijk wordt gesteld door een definitieve gerechtelijke beslissing kan de aansprakelijkheid van BEELINGWA ten opzichte van een vertaler in geen enkel geval hoger oplopen dan de totale loon die de vertaler van BEELINGWA heeft ontvangen sinds het openen van zijn gebruikersaccount.

 

9.         NIET RESPECTEREN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR DE VERTALER

Onverminderd de overige rechtsmiddelen heeft BEELINGWA het recht om zonder enige voorafgaande waarschuwing de toegang tot zijn website, zijn diensten, het gebruikersaccount en/of het gebruikersprofiel van de vertaler te beperken, op te schorten, te beëindigen of te verbieden. BEELINGWA heeft als enige zeggenschap over de te treffen maatregelen. BEELINGWA heeft ook het recht om de nodige technische maatregelen te nemen om een of meerdere gebruikers, zelfs als het klanten of vertalers zijn, de toegang te ontzeggen tot de site en zijn diensten, indien BEELINGWA van mening is dat zijn/haar/hun gedrag (i) een bron van moeilijkheden is en in het bijzonder dat dit gedrag de veiligheid van de site of van andere gebruikers kan schaden, dat het een gebruiker, BEELINGWA, zijn bestuurders, vennoten, werknemers of partners kan verantwoordelijk stellen of (ii) in tegenspraak is met deze algemene voorwaarden of met de wetten en voorschriften die gelden in België of in het land van oorsprong van de gebruiker.
Al deze maatregelen van BEELINGWA worden genomen zonder dat er enige vergoeding verschuldigd is aan een gebruiker of een derde, tenzij er een zware fout werd gemaakt door BEELINGWA.

 

10.      OPZEGGING

Elke partij kan eenzijdig het contract dat onder deze algemene voorwaarden geldt opzeggen in geval van ernstig verzuim door de andere partij ten aanzien van zijn of haar essentiële contractuele verplichtingen, indien die niet opgelost is binnen acht (8) kalenderdagen na het versturen van een ingebrekestelling per aangetekende brief of per mail met ontvangstbevestiging. Als een contract dat onder deze algemene voorwaarden geldt onder de bovenstaande voorwaarden wordt opgezegd en dat contract nog steeds wordt uitgevoerd, komen de partijen overeen dat het contract pas wordt opgezegd als het huidige contract voltooid is. De vertaler kan daarentegen geen gebruik meer maken van de diensten of van de site van BEELINGWA om nieuwe contracten te ondertekenen nadat de bovengenoemde termijn van acht (8) kalenderdagen verlopen is.

 

11.      ALGEMENE BEPALINGEN

•    BEELINGWA heeft het recht de inhoud en de specificaties op elk moment en zonder aankondiging aan te passen.

•    BEELINGWA kan samenwerken met derden om zijn diensten aan te bieden aan zijn klanten. Deze derden zijn goedgekeurd en aanvaard door de vertaler.

•    De vertaler aanvaardt om elektronische communicatie te ontvangen van BEELINGWA via het e-mailadres dat hij bij het inschrijven heeft opgegeven. Hij kan dit e-mailadres op elk moment wijzigen op zijn gebruikersinterface.

•    De vertaler is de enige verantwoordelijke voor elke activiteit die gebeurt vanuit zijn gebruikersaccount en hij verbindt zich ertoe de wetgeving die geldt bij het gebruik van de diensten die BEELINGWA aanbiedt te respecteren.

•    De vertaler verbindt zich ertoe de broncode van de hele of gedeeltelijke dienst die BEELINGWA aanbiedt niet te kopiëren, niet aan te passen, er geen afgeleide werken van te maken, niet uiteen te halen, er geen reverse-engineering op toe te passen, niet te decompileren of op geen enkele andere manier over te nemen zonder er eerst voorafgaand uitdrukkelijke toestemming voor te hebben gekregen.

•    Als een van de bepalingen in deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank is deze bepaling niet langer van toepassing. De andere bepalingen in de algemene voorwaarden van BEELINGWA worden door deze ongeldigverklaring niet beïnvloed en behouden heel hun vermogen en draagwijdte.

•    Deze algemene voorwaarden worden door de Belgische wetgeving geregeld. BEELINGWA en de vertaler gaan onherroepelijk akkoord om elk geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de territoriaal bevoegde rechtbanken die betrekking hebben op het hoofdkantoor van BEELINGWA.

 

1.     DEFINITIES

Tenzij er vanuit de context een andere betekenis wordt bedoeld, hebben de volgende uitdrukkingen of woorden in deze gebruikersovereenkomst de volgende betekenis, of ze nu in het enkelvoud of het meervoud staan:

"Klant": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wenst gebruik te maken van de vertaal- of herleesdiensten van een vertaler.

"Vertaler": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die vertaal- of herleesdiensten wil leveren.

"Contract": de directe contractuele relatie die via de site tussen de vertaler en de klant wordt afgesloten.

"Vertaalde inhoud": de inhoud die het resultaat is van de vertaal- of herleesdienst, wat de taal, het uitzicht of het onderwerp ook is.

"Gebruikersaccount": het account dat elke vertaler en elke klant moet aanmaken alvorens ze de site kunnen gebruiken.

"Profiel/Gebruikersaccount": het geheel aan informatie verbonden aan een vertaler of een klant dat op de site beschikbaar is.

"Site/Platform": de internetsite van BEELINGWA dat via het adres www.beelingwa.com bereikbaar is.

 

2. ACCEPTEREN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1       Door een gebruikersaccount aan te maken accepteert de natuurlijke persoon die zich inschrijft voor een van de diensten van BEELINGWA deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.
Als een natuurlijk persoon een gebruikersaccount aanmaakt als rechtspersoon moet hij of zij er de wettelijke vertegenwoordiger van zijn of er de uitdrukkelijke toestemming voor hebben gekregen. De rechtspersoon in wiens naam een gebruikersaccount werd aangemaakt accepteert ook deze algemene voorwaarden. De natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven zal in de mate van het mogelijke instaan voor de rechtspersoon.

2.2       BEELINGWA heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen zonder aankondiging. Deze aanpassingen gaan enkel van kracht als de nieuwe versie van de algemene voorwaarden online worden gezet. Door de diensten van BEELINGWA te gebruiken nadat de algemene voorwaarden werden aangepast gaat u automatisch akkoord met de aanpassingen.

 

3.         DIENSTBESCHRIJVING

3.1       BEELINGWA is een platform dat klanten en verleners van taalkundige diensten (vertalen en herlezen) met elkaar in contact brengt.
BEELINGWA laat klanten toe:

 1. vertalers te kiezen met wie ze een contract kunnen bespreken en afsluiten;
 2. de vertaalde inhoud geleverd te krijgen binnen de vooraf vastgelegde termijnen die enkel kan worden aangepast binnen de procedure die in deze algemene voorwaarden werd vastgelegd;
 3. te genieten van kwaliteitswerk;
 4. gegarandeerd te worden van beveiligde financiële transacties.

 

4.         GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

4.1       GEBRUIKERSACCOUNT AANMAKEN

Elke klant die gebruik wil maken van de aanbiedingen op het platform van BEELINGWA moet verplicht een "gebruikersaccount" aanmaken.
Onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid moet elke klant verplicht:

 1. ofwel een natuurlijk persoon van minstens 13 jaar zijn.
  Als hij of zij op de datum waarop hij of zij zijn of haar gebruikersaccount heeft aangemaakt niet meerderjarig is en/of zij volgens zijn of haar nationale wetgeving niet de juridische capaciteit heeft, moet hij of zij beschikken over een uitdrukkelijke toelating van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s) om zich te kunnen inschrijven voor de site en te kunnen genieten van de aangeboden diensten;
 2. ofwel een rechtspersoon zijn.

Elke klant die de site contacteert of er zich op aanmeldt, wordt verondersteld een contract te kunnen afsluiten volgens zijn of haar nationale wetgeving. Als hij of zij daar niet of niet meer toe in staat is, moet hij of zij – onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid – BEELINGWA onmiddellijk daarvan op de hoogte brengen. Tot dan wordt de persoon in staat geacht een contract te kunnen afsluiten.

Op het moment van zijn of haar inschrijving verbindt de klant zich tot het leveren van exacte, authentieke en volledige informatie. Het gebruik van een pseudoniem of een andere naam die niet overeenkomt met de gegevens van de burgerlijke stand en/of juridische gegevens, of elke andere naam die de ware identiteit zou kunnen verbergen is streng verboden. Bovendien verbindt de klant zich ertoe om geen gebruikersaccount aan te maken voor derden of om derden geen gebruik te laten maken van hun account. Elke klant is en blijft verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn of haar wachtwoord. De klant moet BEELINGWA onmiddellijk verwittigen als hij of zij vermoedt dat zijn of haar account frauduleus gebruikt is.

Het niet respecteren van een van de bepalingen in dit artikel kan leiden tot het verwijderen van het gebruikersaccount en gebruikersprofiel van de klant.

 

4.2       GEDRAGSCODES

De volgende handelingen zijn streng verboden op het platform van BEELINGWA:

• teksten laten vertalen of herlezen waarvan de inhoud ingaat tegen de goede zeden of tegen de wet, of geweld, haat of racisme rechtvaardigen;

• teksten laten vertalen of herlezen die de universele en individuele rechten van een natuurlijk persoon of rechtspersoon kunnen schaden;

• lasterende of beledigende opvattingen maken over een natuurlijk persoon of rechtspersoon, zowel levend als overleden.

BEELINGWA heeft het recht om zonder aankondiging of officiële kennisgeving alle inhoud op de website die een inbreuk op deze algemene voorwaarden of een schending van de openbare orde of goede zeden (kunnen) zijn te verwijderen. De klant aanvaardt een dergelijke verwijdering zonder enig voorbehoud en vraagt om geen enkele vergoeding.

 

4.3       GEEN HERROEPINGSRECHT

In geen enkel geval mag de klant een herroepingsrecht uitoefenen vanaf het moment dat de uitvoering van het contract of de contracten begonnen is (doordat de klant een vertaler geselecteerd heeft).

 

4.4       UITVOERINGSTERMIJNEN

De uitvoeringstermijn voor de te vertalen inhoud wordt automatisch door BEELINGWA geschat in functie van het aantal te vertalen woorden. Alvorens zijn of haar bestelling te bevestigen wordt de klant geïnformeerd over de geschatte termijn waarbinnen de vertaalde inhoud terug wordt bezorgd. De klant kan:

 • ofwel de terugbezorgtermijn van de vertaalde inhoud te aanvaarden.
  In dat geval trachten BEELINGWA en zijn vertalers de toegewezen termijnen te respecteren. Toch, rekening houdend met de automatische berekening van de termijnen, is de klant er zich van bewust dat deze laatste puur indicatief genoemd worden en binnen bepaalde grenzen kunnen variëren op basis van diverse criteria, waaronder met name de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst en de kwaliteit en de duidelijkheid van de brontekst.
 • ofwel de terugbezorgtermijn van de vertaalde inhoud handmatig aanpassen.
  In dat geval wordt, als BEELINGWA de termijn aanvaardt, een spoedtarief toegepast en verbindt BEELINGWA zich ertoe de gevraagde termijn te respecteren. Elke vertraging in het terugbezorgen van de vertaalde inhoud kan leiden tot een vermindering van de afgesproken prijs: het werk wordt vanaf dat moment beschouwd als een "standaardcontract" waarvoor geen spoedtarief geldt.

De terugbezorgtermijn voor de vertaalde inhoud begint te lopen vanaf de dag nadat de klant een vertaler heeft geselecteerd. 

 

4.5       GOEDKEURING VAN DE VERTAALDE/HERLEZEN INHOUD

4.5.1     BEELINGWA onderwerpt zijn vertalers aan strenge vaardigheidstests en selecteert enkel de beste. Het slagen voor deze test en de beoordelingen van vertalers door andere klanten garanderen de juiste werking van de site en tonen aan dat de aangeboden diensten van hoge kwaliteit zijn. Daarom zijn de klanten vrij om de vertaalde inhoud te bevestigen of af te wijzen.

4.5.2     De klant beschikt over een termijn van drie (3) werkdagen na het doorsturen van de vertaalde/herlezen inhoud om het te raadplegen. Binnen deze termijn van drie dagen worden de volgende mogelijkheden aangeboden aan de klant:

 1. Ofwel keurt de klant de vertaalde inhoud goed en geeft hij de vertaler een beoordeling van 0 tot 5;
 2. Ofwel weigert de klant de vertaalde inhoud. De vertaler moet dan kiezen of hij of zij de weigering door de klant aanvaardt en de vertaalde inhoudt herwerkt, of de weigering aanvecht;
 3. Ofwel reageert de klant niet binnen de termijn van drie (3) dagen. In dat geval wordt de vertaalde/herlezen inhoud automatisch en van rechtswege onherroepelijk beschouwd als aanvaard door de klant.

4.5.3     In geval van conflict en blijvende onenigheid tussen de vertaler en de klant kan BEELINGWA – op vraag van de klant of de vertaler – bijstand verlenen, met name door een bemiddeling voor te stellen:

 • Als de bemiddelaar van mening is dat de weigering door de klant gegrond is, wordt de opdracht meteen opnieuw opgestart. De vertaler moet de vertaalde inhoud dan meteen herwerken totdat hij de wensen van de klant volledig vervult (voor zover die overeen komt met de aanvankelijke aanvraag), en dit zonder meerkosten;
 • Als de bemiddelaar van mening is dat de weigering door de klant ongegrond is, wordt de inhoud beschouwd als goedgekeurd, en worden extra kosten overeenkomstig met de herleeskosten gefactureerd aan de klant.

In ieder geval erkent en aanvaardt de klant dat de bijstand door BEELINGWA bij het bijleggen van geschillen tussen klanten en vertalers een extra dienst is die wordt aangeboden door BEELINGWA, maar in geen enkel geval deze laatste verantwoordelijk stelt in geval van contractmislukking. De klanten kunnen BEELINGWA niet aanklagen en aanvaarden dit onherroepelijk en zonder enige vergoeding, onder andere in geval van definitieve afwijzing van de vertaalde inhoud.

 

4.6       VERTROUWELIJKHEID

4.6.1     Zowel BEELINGWA als de vertalers en alle anderen die betrokken zijn in een contract respecteren de vertrouwelijkheid omtrent de ontvangen informatie en gegevens van de klant zeer strikt. Iedereen verbindt zich tegenover de klant ertoe geen enkele verkregen informatie te verstrekken aan derden. Bij de uitvoering van een contract draagt elke partij de verantwoordelijkheid voor hun eigen strikt respecteren van dit vertrouwelijkheidsprincipe.

4.6.2     Gezien zijn belang wordt het vertrouwelijkheidsprincipe vermeld in de "Algemene gebruiksvoorwaarden – Vertalers", beschikbaar op deze site.

 

5.         5 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN ANDERE RECHTEN

5.1       INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN DE KLANT 

Alle informatie die door de klant wordt voorzien blijft zijn of haar eigendom, of ze nu publiek toegankelijk is op de website of niet. Binnen de limieten van het contractdoel en om een vlot verloop van de gevraagde diensten mogelijk te maken verleent de klant BEELINGWA een niet-exclusief, persoonlijk en onoverdraagbaar recht om alle informatie te gebruiken die op deze manier voorzien werd, in het bijzonder zijn of haar naam, voornaam, vennootschapsnaam, handelsnaam, firmanaam, afbeelding, logo, ontwerp, model, formaat, foto's, geluid, muziek en video's, alle andere onderscheidende tekens en alle elementen die beschermd kunnen zijn door een industrieel of intellectueel eigendomsrecht.

5.2       INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN BEELINGWA

BEELINGWA is de enige eigenaar van de site en alle elementen op de site, zoals merken, logo's, teksten, stijlen, grafische elementen, foto's, video's, informatie, applicaties, software, bestanden, databanken en andere elementen waarop hij zijn rechten, met name zijn eigendomsrecht, behoudt. Geen enkele bepaling in de algemene voorwaarden of op de site, ook niet stilzwijgend of impliciet, kan worden geïnterpreteerd als een afstand of overdracht, enkel als een eenvoudig persoonlijk en onoverdraagbaar gebruiksrecht van de site of een of meerdere van zijn elementen. BEELINGWA is de enige eigenaar van elke kennis die hij heeft opgedaan tijdens het uitvoeren van een contract of het beheer van zijn website.

5.3       RECHTEN VAN DERDEN

Als de rechten op een element dat door de klant voorzien wordt eigendom zijn van een derde, garandeert de klant dat hij alle rechten bezit om BEELINGWA toestemming te geven dit element te gebruiken. Het is dus aan de klant om de rechten of de toestemming over dit element te beheren en/of te bespreken met de derden alvorens ze naar BEELINGWA door te sturen. In dat opzicht verbindt de klant zich ertoe BEELINGWA te weerhouden van en te waarborgen voor elke mogelijke uitsluiting, terugvordering, vervolging, veroordeling of schade aan derden door het gebruik en/of de verspreiding door BEELINGWA van elk element dat door de klant werd doorgestuurd, gepubliceerd of voorzien (verduistering van identiteit, misleidende reclame, oneerlijke concurrentie, laster, eerroof, producten of diensten waarvoor reclame, verkoop en productie verboden zijn, respect voor privacy, persoonlijke gegevensbescherming, inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht, enz.). In het bijzonder, indien een derde zich beroept op rechten of aanspraak doet op eender welk element dat door de klant voorzien werd, heeft BEELINGWA het recht de uitvoering van een contract zonder formaliteiten en zonder aankondiging op te schorten, of beschermende of andere maatregelen te nemen die hij nodig acht.

 

6.         FINANCIËLE VOORWAARDEN

6.1       FACTURATIE EN BETALING

De tarieven die gelden voor klanten staan vast en worden berekend op basis van het aantal te vertalen woorden en het gewenste expertisedomein. Deze tarieven worden uitdrukkelijk vermeld op de site, exclusief btw. De referentiemunt voor elke transactie met BEELINGWA is de euro (€). Nadat hij of zij zijn of haar bestelling heeft bevestigd en een vertaler heeft gekozen, wordt de klant gevraagd om het vermelde bedrag te betalen om het contract uit te voeren.

6.2       TERUGBETALING

De klant krijgt het volgende door BEELINGWA terugbetaald:

 1. het te veel betaalde bedrag voor dringende vertalingen indien de vertaler de vertaling na de afgesproken termijn volgens punt 4.4 (zie "uitvoeringstermijn") aflevert;
 2. deel van of het volledige betaalde bedrag als de bemiddeling aangeboden door BEELINGWA besluit dat de verwerping van de vertaalde inhoud geldig is.

 

7.         OVERMACHT

BEELINGWA behoudt het recht zijn diensten niet uit te voeren of op te schorten en de werking van de site zonder formaliteiten en zonder aankondiging te onderbreken in geval van overmacht of in onvoorziene gevallen, zoals brand, storm, overstroming, interne stakingen in het bedrijf, elektrische overspanning, elektrische schokken, het vastlopen en aanzienlijk vertragen van informatica- en telecommunicatienetwerken en, meer in het algemeen, elke onvoorzienbare, onvermijdelijke of externe gebeurtenis die de uitvoering van het contract of de goede werking van zijn site kan verhinderen.

 

8.         VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

8.1       VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

8.1.1     De klant verbindt zich ertoe deze algemene voorwaarden, de Belgische wetten en voorschriften en de wetten en voorschriften van zijn of haar land van oorsprong te respecteren, indien deze laatste de Belgische niet tegenspreken.

8.1.2     Door zich als klant in te schrijven op de website van BEELINGWA, verbindt de klant zich onherroepelijk ertoe het contactsysteem dat wordt aangeboden op de site niet te omzeilen – al dan niet opzettelijk – en in het bijzonder geen directe of indirecte contacten te leggen met een of meerdere vertalers die in verbinding staan of stonden met BEELINGWA voor een vertaal-/herleesprestatie buiten de site, terwijl deze laatste de klant en de vertaler(s) met elkaar in contact had kunnen brengen.

8.1.3     De klant is en blijft de enige verantwoordelijke (i) over de informatie die op zijn gebruikersaccount en –profiel vermeld wordt, ongeacht deze informatie openbaar of privé is, (ii) over documenten en informatie die hij naar andere klanten, naar dienstverleners of naar BEELINGWA stuurt en, (iii) meer in het algemeen, over elk ander element dat op, vanuit of door de site of door zijn of haar tussenpersoon geüpload of gepubliceerd wordt, of via de site overgedragen, gedeeld of uitgewisseld wordt met andere gebruikers.

8.1.4     De klant verbindt zich ertoe de integriteit van de site en BEELINGWA niet te schaden. In dat opzicht verbindt de klant zich met name ertoe:

 1. de site niet te gebruiken op een manier die een inbreuk op deze algemene voorwaarden, de wetten en voorschriften van zijn of haar land van oorsprong en/of de Belgische wetten en voorschriften;
 2. de site niet te schaden, te deactiveren, te overbelasten of aan te passen en hier geen poging toe te doen;
 3. geen automatische scripts of andere technologieën te gebruiken om informatie vanuit of via de site te verwijderen of te verzamelen of er interactie mee te hebben;
 4. geen enkel element dat virussen bevat op of via de site te uploaden, te publiceren, over te dragen, te delen, op te slaan, beschikbaar te stellen of te verspreiden, op welke manier en voor welke reden dan ook. Hetzelfde geldt ook voor elke code, elk bestand of elk computerprogramma dat gemaakt is om de werking van de software of de computer- of telecommunicatie-installaties van de site, de gebruikers van de site of derden te verstoren, te vernietigen, aan te passen of te beperken;
 5. geen inhoud op of via de site te uploaden, te publiceren, over te dragen, te delen, op te slaan, beschikbaar te stellen of te verspreiden, op welke manier en voor welke reden dan ook, die een civiel of strafrechtelijk onaanvaardbaar karakter heeft, anderen volledig of gedeeltelijk belet de site te gebruiken of BEELINGWA of zijn gebruikers schade berokkent of op welke manier dan ook aansprakelijk stelt;
 6. geen inhoud op of via de site te versturen, online te zetten, uit te wisselen of te delen waarvoor hij of zij of de gebruikers van de site (waaronder de vertalers), van BEELINGWA en/of van zijn bestuurders, vennoten, werknemers, medewerkers of partners, aansprakelijk kan worden gesteld ten opzichte van derden.

 

8.2       VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN BEELINGWA

8.2.1     De klant is en blijft de enige verantwoordelijke over de te vertalen inhoud. Meer algemeen is BEELINGWA voor geen enkele inhoud verantwoordelijk die via de site wordt verstuurd en hijzelf niet online heeft gezet, wie of wat er de vorm, taal, zender of ontvanger ook van is.

8.2.2     BEELINGWA doet al het mogelijke om de beschikbaarheid van zijn website te verzekeren. Toch erkent de klant dat gezien de aard van het internet dat niet altijd gegarandeerd is, evenmin de toegang tot het gebruikersaccount en –profiel van de klant. De site en het gebruikersaccount en –profiel van de klant kan zo – om technische redenen (herstellingen, onderhoud, updates …) – onderbroken of beperkt worden, zelfs als BEELINGWA de frequentie en duur van deze onderbrekingen of beperkingen probeert te beperken.

8.2.3     BEELINGWA wijst elke verantwoordelijkheid af tegenover de inhoud die via zijn diensten vertaald of herlezen is. Indien nodig draagt BEELINGWA de gegevens van de vertaler die verantwoordelijk is voor de inhoud in kwestie over aan de bevoegde autoriteiten.

8.2.4     BEELINGWA kan over geen enkele directe, indirecte, toevallige, uitzonderlijke, opeenvolgende of exemplarische schade verantwoordelijk worden gesteld, onafhankelijk van hoe hij veroorzaakt werd of in welke mate hij aansprakelijk is, waaronder zonder beperking: winstverlies (direct of indirect), naam- of reputatieverlies, mogelijk gegevensverlies van klanten, leveringskosten van vervanggoederen of –diensten, of elk ander niet-materieel verlies.

8.2.5     In alle gevallen waarin BEELINGWA, op grond van een Belgische wet of een Belgisch voorschrift, aansprakelijk wordt gesteld door een definitieve gerechtelijke beslissing kan de aansprakelijkheid van BEELINGWA ten opzichte van een klant in geen enkel geval hoger oplopen dan het totale bedrag dat BEELINGWA via vertalingen die klanten aan vertalers hebben toevertrouwd heeft ontvangen sinds het openen van het gebruikersaccount van de klant.

 

9.         9 NIET RESPECTEREN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR DE KLANT

Onverminderd de overige rechtsmiddelen heeft BEELINGWA het recht om zonder enige voorafgaande waarschuwing de toegang tot zijn website, zijn diensten, het gebruikersaccount en/of het gebruikersprofiel van de klant te beperken, op te schorten, te beëindigen of te verbieden. BEELINGWA heeft als enige zeggenschap over de te treffen maatregelen. BEELINGWA heeft ook het recht om de nodige technische maatregelen te nemen om een of meerdere gebruikers, zelfs als het klanten of vertalers zijn, de toegang te ontzeggen tot de site en zijn diensten, indien BEELINGWA van mening is dat zijn/haar/hun gedrag (i) een bron van moeilijkheden is en in het bijzonder dat dit gedrag de veiligheid van de site of van andere gebruikers kan schaden, dat het een gebruiker, BEELINGWA, zijn bestuurders, vennoten, werknemers of partners kan verantwoordelijk stellen of (ii) in tegenspraak is met deze algemene voorwaarden of met de wetten en voorschriften die gelden in België of in het land van oorsprong van de gebruiker.
Al deze maatregelen van BEELINGWA worden genomen zonder dat er enige vergoeding verschuldigd is aan een gebruiker of een derde, tenzij er een zware fout werd gemaakt door BEELINGWA.

 

10.      OPZEGGING

Elke partij kan eenzijdig het contract dat onder deze algemene voorwaarden geldt opzeggen in geval van ernstig verzuim door de andere partij ten aanzien van zijn of haar essentiële contractuele verplichtingen, indien die niet opgelost is binnen acht (8) kalenderdagen na het versturen van een ingebrekestelling per aangetekende brief of per mail met ontvangstbevestiging. Als een contract dat onder deze algemene voorwaarden geldt onder de bovenstaande voorwaarden wordt opgezegd en dat contract nog steeds wordt uitgevoerd, komen de partijen overeen dat het contract pas wordt opgezegd als het huidige contract voltooid is. De klant kan daarentegen geen gebruik meer maken van de diensten of van de site van BEELINGWA om nieuwe contracten te ondertekenen nadat de bovengenoemde termijn van acht (8) kalenderdagen verlopen is.

 

11.      ALGEMENE BEPALINGEN

•    BEELINGWA heeft het recht de inhoud en de specificaties op elk moment en zonder aankondiging aan te passen.

•    BEELINGWA kan samenwerken met derden om zijn diensten aan te bieden aan zijn klanten. Deze derden zijn goedgekeurd en aanvaard door de klant om hem of haar diensten te leveren in opdracht van BEELINGWA.

•    De klant aanvaardt om elektronische communicatie te ontvangen van BEELINGWA via het e-mailadres dat hij bij het inschrijven heeft opgegeven. Hij kan dit e-mailadres op elk moment wijzigen op zijn gebruikersinterface.

•    De klant is de enige verantwoordelijke voor elke activiteit dat gebeurt vanuit zijn gebruikersaccount en hij verbindt zich ertoe de wetgeving die geldt bij het gebruik van de diensten die BEELINGWA aanbiedt te respecteren.

•    De klant verbindt zich ertoe de broncode van de hele of gedeeltelijke dienst die BEELINGWA aanbiedt niet te kopiëren, niet aan te passen, er geen afgeleide werken van te maken, niet uiteen te halen, er geen reverse-engineering op toe te passen, niet te decompileren of op geen enkele andere manier over te nemen zonder er eerst voorafgaand uitdrukkelijke toestemming voor te hebben gekregen.

•    Als een van de bepalingen in deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank is deze bepaling niet langer van toepassing. De andere bepalingen in de algemene voorwaarden van BEELINGWA worden door deze ongeldigverklaring niet beïnvloed en behouden heel hun vermogen en draagwijdte.

•    Deze algemene voorwaarden worden door de Belgische wetgeving geregeld. BEELINGWA en de klant gaan onherroepelijk akkoord om elk geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de territoriaal bevoegde rechtbanken die betrekking hebben op het hoofdkantoor van BEELINGWA.

Over ons

Beelingwa is een bureau voor meertalige communicatie en internationale webmarketing. Doorbreek de culturele en taalkundige barrières!

Contact

 • Rue Josse Willems 4
     1350 Jauche
 • Telefoon:+32 (0)495/24.38.05
 • E-mail: info@beelingwa.com
 •  Btw-nummer: BE 0741.579.351